Usnesení senátního výboru k situaci v mateřských školách

Na základě kulatého stolu, který uspořádala paní senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), přijal dne 24. července 2020 školský výbor Senátu usnesení k situaci v mateřských školách. Celý text usnesení naleznete zde.

Prvotním impulzem byl Otevřený dopis ředitelek MŠ k situaci v předškolním vzdělávání, který iniciovala Pedagogická komora, z. s. Prezentaci k dopisu, kterou na kulatém stole představila paní ředitelka Milena Mottlová, naleznete zde. Prezentaci České školní inspekce, kterou představil náměstek ČŠI Ondřej Andrys, najdete zde. Program kulatého stolu je k dispozici zde.


Senátorka Jaromíra Vítková: Vzdělávání a péče o děti v předškolním věku

„Předškolní vzdělávání má velký význam pro celkový rozvoj dítěte. V tomto období se dítě vyvíjí a nejrychleji učí. Je proto velmi důležité zkvalitňovat podmínky nejen pro děti, ale také pro učitele. Pedagogická komora iniciovala otevřené dopisy, ve kterých jsou shrnuty zásadní problémy předškolního vzdělávání. Proto jsem společně s Výborem pro vzdělávání iniciovala organizaci kulatého stolu v Senátu,“ sdělila senátorka Jaromíra Vítková.


Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu uspořádal kulatý stůl k "Otevřenému dopisu pedagogů mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání“. Kulatý stůl zahájil předseda výboru Jiří Drahoš a celou diskuzi moderovala senátorka Jaromíra Vítková. Důležitost tohoto tématu dokazuje i účast 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky. Na kulatý stůl byli přizváni odborníci z příslušných ministerstev, institucí a také zástupci mateřských škol a zřizovatelů.

„Na začátku prezentovaly ředitelky mateřských škol a zároveň iniciátorky dopisů největší úskalí předškolního vzdělávání, která uvádějí v otevřených dopisech. Velkým problémem je podfinancování předškolního vzdělávání. Dále iniciátorky dopisů poukázaly na velké počty dětí ve třídách na jednu učitelku, kdy v mateřské škole může být až 28 dětí (na výjimku) na učitelku. Iniciátorky dopisů usilují o posílení pracovní síly pro třídu během dne,“ sdělila senátorka.


Učitelky v mateřských školách jsou přetěžovány a velké procento je ohroženo syndromem vyhoření. Jako velký problém cítí ředitelky v tom, že při snížení počtu dětí ve třídě musí snížit také další nepedagogické pracovníky, což je komplikované například v jídelně. V neposlední řadě je problémem nadměrná administrativa, která ředitelky zahlcuje. Na kulatém stole zazněla také problematika dětských skupin nebo srovnání legislativy mateřských škol se slovenskou legislativou.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové (KDU-ČSL)

Tištěná Petice za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách

Stáhněte si, vytiskněte, podepisujte a šiřte naši novou Petici za zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách. Podpořte pracovníky mateřských škol a rodiče dětí, i pokud působíte jinde. Děkujeme :-)

Vážení signatáři,
rádi bychom vás požádali o zapojení do této petiční akce, jejímž cílem je prosadit pozitivní změny v oblasti předškolního vzdělávání dětí v mateřských školách. Mateřské školy bohužel stále zůstávají na okraji zájmu politiků, jak ukázala např. koronakrize. Tato tištěná petice s vlastnoručními podpisy je nejefektivnější cestou, jak upozornit vládu na dlouhodobě neřešené problémy mateřských škol. Pokud se nám podaří získat alespoň 10.000 podpisů, budou muset obsah petice projednat petiční výbory Poslanecké sněmovny i Senátu a následně může být petice prezentována přímo na plénu parlamentu.
Možná jste v minulém týdnu podpořili elektronickou PETICI ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH, která byla k dispozici on-line a jejíž obsah se shoduje s textem této tištěné petice, je však nutné podepsat zároveň tuto tištěnou petici, aby mohl být váš podpis započítán.
Prosíme o pomoc s šířením této tištěné petice mezi kolegyněmi, rodiči dětí a dalšími občany, aby se dostala co nejrychleji k co největšímu počtu signatářů, a to všemi prostředky (osobně, e-mailem, na sociálních sítích…). Další podobná příležitost dát veřejně najevo svůj postoj se již zřejmě nenaskytne, neboť organizování podobné petiční akce je velmi náročné. Proto této příležitosti využijte a pomozte nám přesvědčit minimálně 10.000 signatářů.

POKYNY K ŠÍŘENÍ A PODEPISOVÁNÍ PETICE

1. Vytiskněte celou petici (na každý podpisový arch se vejde přesně 20 podpisů, pokud předpokládáte, že získáte více podpisů, můžete si vytisknout další podpisové archy…). 
2. Sejděte se společně s kolegyněmi ze školy nebo je osobně jednotlivě obejděte a seznamte je s textem petice. Zároveň oslovte rodiče dětí a informujte je o obsahu petice a možnosti ji podepsat. Petici s podpisovými archy můžete rovněž vyvěsit na nástěnku (ve sborovně, u vstupu do školy apod.).
3. Kdo s obsahem petice souhlasí, nechť dopíše svoje příjmení a jméno, adresu trvalého bydliště (jedná se o povinný údaj ze zákona, jinak bychom ho nevyžadovali) a petici vlastnoručně podepíše (nejlépe modrou propiskou, nikoliv černě, aby bylo zřejmé, že se jedná o originál).
4. Na podpisový arch dolů pod tabulku s podpisy můžete uvést název a adresu vaší školy (jedná se o nepovinný údaj, ale petice díky němu bude věrohodnější…).
5. Doplňte prosím na petici údaj se součtem všech podpisů (ulehčíte tím petičnímu výboru sčítání signatářů petice).
6. Pošlete originál petice se všemi podpisy poštou na adresu zástupce petičního výboru: Radek Sárközi, Kosmická 742/11, 149 00 Praha 4 – Háje
7. Prosíme o zaslání podepsaných petičních archů co nejdříve, neboť o prvním bodě petice může být rozhodnuto během několika málo následujících dnů. V ideálním případě odešlete petici poštou do konce června (nebo počátkem července).
8. Vyplňte prosím následující on-line dotazník, který výrazně pomůže petičnímu výboru s organizací této petiční akce: https://1url.cz/Nzada

Vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky MŠ (2020)

Prezident Pedagogické komory, z. s., Radek Sárközi požádal o statistiky z MŠMT, z nichž vyplývá, že naše loňská kampaň za vyšší platové třídy pro ředitelky samostatných mateřských škol byla velmi úspěšná. Skoro 1 400 ředitelů z celkového počtu 2 600 samostatných MŠ v České republice bylo nejpozději k září 2019 přeřazeno do 11. platové  třídy, nebo dokonce do 12. platové třídy. (Legislativa umožňuje za určitých podmínek zařazení i do 13. platové třídy.)

Pedagogická komora v loňském roce zpracovala vzorové žádosti o zařazení do vyšší platové třídy pro ředitelky samostatných mateřských škol (nejen) a zároveň obeslala zřizovatele MŠ s doporučením, aby těmto žádostem vyhověli, nebo aby sami iniciovali přeřazení ředitelů MŠ do vyšší platové třídy. Bohužel většina ředitelek samostatných MŠ si zažádala pouze o 11. platovou třídu. Doporučovali jsme podávat žádost raději rovnou o 12. platovou třídu, protože je její popis v příslušném nařízení vlády jednodušší a paradoxně snadněji splnitelný, než co je uvedeno u 11. platové třídy… Proto doporučujeme všem ředitelkám samostatných MŠ podat si nyní ke zřizovateli žádost o 12. platovou třídu, a to nejlépe během léta.

Finance pro školu na rok 2021 se totiž počítají podle stavu k 30.9.2020. Pokud bude v září nebo dříve zařazena ředitelka MŠ do vyšší platové třídy, MŠMT pošle škole od ledna 2021 odpovídající částku na 12. platovou třídu. Stejně můžete postupovat i v případě učitelek MŠ (pokud je přeřadíte nejpozději k září 2020 do vyšší platové třídy, obdržíte od ledna 2021 více peněz na tarifní část jejich platů).

Zveřejňujeme vzor žádosti o 12. platovou třídu pro ředitelky mateřských škol, kterou můžete zaslat buď individuálně zřizovateli své školy, nebo v případě větších obcí, které zřizují více samostatných MŠ, koordinovaně s dalšími ředitelkami (jelikož se každá žádost posuzuje samostatně, nelze poslat hromadnou žádost). Doporučujeme žádost odeslat co nejdříve, aby přeřazení do vyšší platové třídy proběhlo nejpozději k září 2020.
Příklady činností ředitelky samostatné MŠ v 12. platové třídě dle nařízení vlády (lze doplnit o další činnosti, které vykonáváte, a připojit k žádosti o vyšší platovou třídu jako přílohu)

1) Koordinace finančního rozvoje organizace:
- samostatně zpracovávám střednědobé výhledy investičních akcí na tři až pět let dopředu
2) Koordinace personálního rozvoje organizace:
- samostatně zajišťuji prostřednictvím výběrových řízení personální obsazení různých pozic v MŠ
3) Koordinace technického rozvoje organizace:
- samostatně zpracovávám záměry na nákup, opravy a rekonstrukci majetku svěřeného k užívání
- samostatně zpracovávám investiční záměry na investiční akce (jedná se o stavební práce, rekonstrukce a opravy budov, střech, kotelen, školních zahrad, kuchyní)
4) Koordinace provozního rozvoje organizace:
- samostatně zadávám a vyhodnocuji výběrová řízení
5) Koordinace organizačního rozvoje organizace:
- samostatně zpracovávám koncepci rozvoje školy a školní vzdělávací program
6) Koordinace rozvoje dalších oborů činnosti organizace:
- samostatně zpracovávám projekty z evropských dotací (např. tzv. Šablony II a III, OP VVV…), samostatně zajišťuji výchovně-vzdělávací činnost školy

Příklad kladně vyřízené žádosti o vyšší platovou třídu

"Usnesení č. 32/16/19: RM schvaluje úpravu platového výměru ředitelky MŠ Pohořelice - zařazení do 12. platové třídy s účinností od 01.08.2019."

MŠMT: Strategie 2030+ k připomínkování

Ministerstvo školství zveřejnilo návrh Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, který můžete připomínkovat formou komentářů zde:

Ve dnech 23. až 25. června 2020 pořádá MŠMT on-line konferenci k jednotlivým částem Strategie 2030+. Konference bude přenášena on-line na YouTube kanálu MŠMT a sledující budou moci klást své dotazy prostřednictvím chatu. Dotazy je možné klást na YouTube kanálu již nyní, před zahájením konference.


Informace z MŠMT: "Text "Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+", tak jak jej předala externí expertní skupina byl prezentován na listopadové konferenci a je ke stažení na webu MŠMT. Text a podněty od veřejnosti k němu pak sloužily jako základ pro tvorbu samotného textu Strategie 2030+. Dokument HSVP se po obsahové stránce již neupravoval a ve finální podobě bude jako příloha součástí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+."

PETICE ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Podepisujte, sdílejte a šiřte mezi kolegyněmi i rodiči tuto PETICI ZA ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH. Potřebujeme co nejrychleji nasbírat alespoň 10 000 podpisů. Děkujeme... :-)

"My níže podepsaní občané České republiky v souladu s ustanovením článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím této petice žádáme premiéra, ministry vlády, poslance a senátory, aby zabránili schválení připravených negativních legislativních změn v oblasti předškolního vzdělávání a aby zároveň iniciovali a následně schválili novely, které povedou ke zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí v mateřských školách..."


•    Během prvního dne získala petice podporu od tisícovky signatářů! Aktuální počet činí více než 3.300 signatářů.
•    Naši petici podpořili poslanci Jiří Mihola (KDU-ČSL) a Kateřina Valachová (ČSSD)
•    Ministryně financí navrhuje pravý opak požadavků z naší petice: Seškrtání výdajů pro dětské skupiny na úroveň MŠ (iDNES.cz)
•    Stát couvl, chůvy školkám neproplatí. Přestaneme přijímat dvouleté, varují ředitelky (Aktuálně.cz)
•    O petici informoval portál Vzdělávací služby nebo Jan Mikáč ve své Kartotéce (2020/30)
•    Novely ministra Plagy zhorší podmínky v mateřských školách (tisková zpráva)Vybrané citace z mnoha vzkazů od signatářů petice:


•    Podepisuji, protože petice velmi přesně shrnuje problémy v předškolním vzdělávání, které nejen že nejsou dlouhodobě řešeny, ale naopak stále přibývají a zhoršují již tak špatnou situaci v naprosto klíčovém stupni vzdělávání dětí. Je to právě mateřská škola, která umožňuje srovnání podmínek sociálně i jinak znevýhodněných dětí s dětmi s dobrým zázemím i zdravotním stavem a připraví děti na start jejich vzdělávací dráhy. Je to klíčové období pro život člověka ale i pro úspěšnou budoucnost celé společnosti. Je více než tragické, že je to právě MŠMT, které tuto klíčovou roli mateřských škol podceňuje a dokonce zhoršuje. Věřím, že se najde dostatek inteligentních politiků, kteří to dokážou napravit.

•    Podepisuji, protože jsem ředitelkou základní a mateřské školy a v reálu vidím, jak jsou všichni zaměstnanci házeni přes palubu, nikde není zastání, všichni si k nám mohou dovolit všechno a ještě jsme všichni stále jednou nohou ve vězení.

•    Předškolní vzdělávání je stále častěji pasována do pozice "hlídacího zařízení" místo vzdělávací instituce. Nemít 8 let do důchodu, okamžitě zněním zaměstnání, i když toto povolání miluji. Mrzí mě postoj MŠMT.

•    Se vším souhlasím. Mateřské školy jsou dlouhodobě opomíjené. A když by se konečně mělo něco zlepšit, tak se zákon honem ruší.

•    Jsem učitelka MŠ a následky různých rozhodnutí vlády tak mám dennodenně na očích. Sleduji jak se podmínky pro pedagogy i děti stále horší a jak o nich rozhodují ti, kteří o tom, jak to chodí v mateřské škole, nemají tušení. Je potřeba na tyto věci upozorňovat, mluvit o nich a bojovat za změny. Rozhodně se to v budoucnu vyplatí nám všem.

•    Za 18 let práce v MŠ vidím, že podmínky pro naši práci se nevyvíjí ve prospěch učitelů. Stále sliby, nesmyslná nařízení, předškolní školství na okraji zájmu MŠMT, a nejen jeho. Je to frustrující, nedivím se, ze je nouze o nové učitele pro MŠ... Je na čase KONAT.

•    Sama pracuji jako chůva a nelíbí se mi už tak mizerné podmínky pro děti i učitele

•    Chůva ve školkách je přínosem a poznala jsem to v letošním školním roce kdy dcera nastupovala poprvé do školky a měla 2,5 roků.

•    Pracuji v MŠ jako učitelka. Je to venkovská školka a dvouleté děti jsou již třetím rokem přijímány. Mohu z praxe potvrdit, že přítomnost chůvy je nutná. (My ji nemáme). Mateřským školám je pomoc stále jen slibována !!!

•    Souhlasím se všemi body petice. Jsem učitelkou ve školce, Nároky na nás jsou čím dál tím větší. Přibývající děti 2letých a zvládnutí jejich individuálních potřeb je nemyslitelné bez pomoci další osoby. Jedna učitelka to nemůže zvládnout!

•    Mateřské školy jsou na posledním místě zájmu současného ministerstva. Přitom jde o stěžejní článek výchovy a vzdělávání v životě člověka. Před lety jsem se těšila, jak se začíná vše měnit k lepšímu, ovšem po třicetileté euforii a intenzivní práci na růstu úrovně vzdělávání dětí jsem hluboce zklamaná přístupem politiků k této oblasti vzdělávání. Myslím si, že 39letá praxe v oboru mě k této kritice opravňuje. Zamyslete se pane ministře i vy všichni, které si náš národ zvolil k tomu, aby jste vedli republiku k prosperitě. A prosperita bez základů vzdělání vložených do našich dětí ve věku do 7-mi let nebude možná, jelikož právě v tomto období se utváří osobnost člověka. Neničte to, co učitelky v posledních třech desetiletích vybudovaly někdy přímo na koleně. Važte si těchto učitelů i vedoucích pracovníků. Zasloužíme si to.

•    Na to, že jsme prvním článkem ve vzdělávací soustavě, MŠMT velice rychle zapomnělo. Nemáme nárok vlastně vůbec na nic. Ani na to, vybrat si řádně dovolenou - MŠ mají provoz i o prázdninách - na rozdíl od ZŠ. A když se ozveme, tak vlastně není dle některých důvod (viz. ministr Plaga). MŠ nejsou už ani na okraji zájmu ministerstva. Ale práce s vyplňováním různých nesmyslných tabulek a dotazníků jen a jen přibývá...

AKTUÁLNÍ TÉMA: Platná krizová opatření

Jelikož se různá krizová opatření mění ze dne na den, zmapovali jsme v tomto rozcestníku pouze ta, která jsou aktuálně v platnosti (případně jejich účinnost nastane v nejbližší době) a týkají se přímo škol. Vždy je třeba zkontrolovat přesné datum účinnosti. Manuály z MŠMT nejsou závazné, proto je zde nenajdete...